Start cu procedurile stocate in MySQL

De multa vreme nu am mai create proceduri stocate ( PROCEDURE ) in MySQL, dar azi s-au schimbat multe. Vreau sa impart cu voi 2 comenzi utile:

Creeaza procedura stocata

 DELIMITER $$
 CREATE PROCEDURE `numele_procedurii` (OUT param1 INT)
    BEGIN
      SELECT COUNT(*) INTO param1 FROM nume_tabela;
    END $$
DELIMITER ;

Listeaza toate procedurile stocate

SHOW PROCEDURE STATUS;

Leave a Reply