If, else, elseif in PHP

De multe ori in orice cod – nu numai in PHP – trebuie avuta in vedere una sau mai multe conditii. Azi vom invata cum se trateaza conditiile in php folosind IF, ELSE si ELSEIF.

Exemplu1: Dorim sa verificam daca doua variabile sunt egale, in caz afirmativ sa se afiseze un mesaj 

1
2
3
4
5
<?php
  $a = 3;
  $b = 3;
  if ($a==$b) echo 'Cele 2 variabile sunt egale';
?>

Exemplu2: Dorim sa afisam daca un numar este pozitiv sau negativ. 

1
2
3
4
5
<?php
  $a = 3;
  if ($a>=0) echo 'numarul este pozitiv';
  else echo 'numarul este negativ';
?>

Exemplu3: Sa se afiseze un mesaj daca numarul este intre 1-4, alt mesaj daca variabila are valoare intre 5-7 si un  al treilea mesaj daca are valoare intre 8-10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$a = 9;
if ($a >=1 && $a <=4) {
  echo 'variabila este intre 1-4';
}elseif($a >= 5 && $a<=7) {
  echo 'variabila este intre 5-7';
}elseif ($a >=8 && $a <=10) {
  echo 'variabila este intre 8-10';
}
?>

Leave a Reply